revizija

Revizija ugotavlja nepravilnosti poslovanja

Notranji revizorji so finančni nadzorniki podjetja. Imajo nalogo, da objektivno preučijo finančne dokumente družbe in pregledajo operativne postopke neodvisno od poslovodstva. Notranja revizija je torej v bistvu preventivni manever za ohranjanje operativne učinkovitosti in finančne zanesljivosti ter za zaščito sredstev.

Zato se notranja revizija osredotoča na funkcije upravljanja tveganj v podjetju, varnostne procese in skladnost predpisov med drugimi oddelki. Notranji revizorji iščejo neskladja med operativnimi procesi in namenom teh procesov. Če odkrijejo takšna odstopanja, svetujejo višjemu vodstvu o postopkih, ki jih je treba izvesti za izboljšanje.

Zagotavlja neodvisno zagotovilo, da procesi upravljanja tveganj, upravljanja in notranje kontrole organizacije učinkovito delujejo.

revizija

Notranja revizija – postopek

Na splošno so stranke, vključene v notranjo revizijo, revizorji, revizijska komisija in oddelek, ki se revidira.

  1. korak – Za začetek bodo notranji revizorji naključno vzorčili dokumente, pregledali priročnike in opazovali, kako delo teče skozi oddelek ali celotno podjetje. Prav tako bodo iskali znake slabega upravljanja premoženja, goljufij in preizkusili tudi nadzor obvladovanja tveganj.

Običajno analizirajo dokumente, ki opisujejo poslanstvo, cilje in s tem povezano uspešnost podjetja, nato pa ugotovijo, kako dobro so ti cilji doseženi. Notranji revizor bo z različnimi tehnikami ocenjevanja preveril učinkovitost postopkov notranjega nadzora in ugotovil, ali jih zaposleni upoštevajo.

Te ocene je mogoče dokončati po pregledu dokumentov, kot so diagrami odgovornosti, kontrolne politike in rezultati prejšnjih revizij. Pri zbiranju podatkov za končno poročilo bodo notranji revizorji najprej opazovali poslovanje in si vzeli zapiske, pregledali uradne dokumente in opravili razgovore z zaposlenimi.

  1. korak – Nato notranji revizorji pripravijo poročilo s seznamom svojih ugotovitev in ga pošljejo revizijski komisiji. Poročilo vsebuje povzetek postopkov in tehnik, uporabljenih za dokončanje revizije, podroben opis ugotovitev in predloge za izboljšave notranjih kontrol in postopkov.
  2. korak – Odbor na koncu pregleda poročilo in zadevnim službam predlaga ustrezne izboljšave.

Vrednost notranje revizije za podjetje

Prednosti notranje revizije za podjetje so:

Povečanje produktivnosti: Notranja revizija je objektivna dejavnost zagotovila in svetovanja, namenjena dodajanju vrednosti in izboljšanju delovanja organizacije. Organizaciji lahko pomaga pri uresničevanju strateških ciljev s sistematičnim, discipliniranim pristopom k ocenjevanju in izboljšanju učinkovitosti procesov obvladovanja tveganj, nadzora in upravljanja.

Zaupanje zainteresiranim stranem: notranji revizor poroča izvršnemu vodstvu, da so bila ocenjena pomembna tveganja in poudarjene potrebne izboljšave. Ta izvršna uprava in odbori dokazujejo, da v imenu svojih zainteresiranih strani učinkovito upravljajo organizacijo.

Notranja revizija – odkrivanje goljufij

Redne notranje revizije ocenjujejo nadzor podjetja in pomagajo odkriti dokaze o goljufijah, odpadkih ali zlorabah. Pogostost notranjih revizij je odvisna od oddelka ali procesa, ki se pregleduje. Na primer, v proizvodnji se lahko zahtevajo dnevne revizije, za človeške vire pa lahko zadostuje letni pregled.

Notranja revizija – kontrola kakovosti

Notranji revizorji združujejo zagotovila in svetovanje. Zagotavljanje obvešča poslovodstvo, kako dobro so sistemi in procesi zasnovani tako, da cilje podjetja držijo na tekočem. Svetovalec svetuje vodstvu, kako izboljšati te sisteme in procese, če in kadar je to potrebno.

Notranja revizija – dobro upravljanje podjetij

Notranje revizije ocenjujejo notranje kontrole podjetja, vključno z njegovim upravljanjem podjetij in računovodskimi procesi. Zagotavljajo skladnost z zakoni in drugimi predpisi, natančno in pravočasno računovodsko poročanje ter zbiranje podatkov. Pomagajo tudi pri ohranjanju operativne učinkovitosti z odkrivanjem težav in odpravljanjem pomanjkljivosti, preden se odkrijejo pri zunanji reviziji.

Notranja in zunanja revizija – razlike

Čeprav imajo nekatere značilnosti nekatere notranje in zunanje revizije, se glede imenovanja, ciljev in odgovornosti razlikujejo.

Notranje revizije ocenjujejo in izboljšujejo učinkovitost procesov upravljanja, obvladovanja tveganj in nadzora. O njih se poroča upravnemu odboru družbe in višjemu vodstvu v okviru strukture upravljanja organizacij.

Po drugi strani pa se zunanje revizije običajno poročajo delničarjem ali članom zunaj strukture upravljanja organizacije. To se naredi za povečanje verodostojnosti in zanesljivosti finančnih poročil organizacije do njenih deležnikov.

Pomembno za preživetje in blaginjo vsake organizacije. Za razliko od zunanjih revizorjev gledajo onkraj finančnih tveganj in izkazov, da bi upoštevali širša vprašanja, kot so ugled organizacije, rast, njen vpliv na okolje in način ravnanja z zaposlenimi.

Notranja revizija – katere dejavnosti so vključene

Na notranjega revizorja pomislite kot na kritičnega prijatelja organizacije. Nekdo, ki zagovarja najboljše prakse in je katalizator za izboljšave. Spodaj so navedene ključne stvari, ki jih počne notranji revizor.

Notranja revizija – ocenjevanje tveganj

Naloga vodstva je, da opredeli tveganja, s katerimi se sooča organizacija, in razume, kako bodo vplivali na doseganje ciljev, če jih ne obvladajo učinkovito. Notranja revizija je zasnovana tako, da preuči ključna tveganja, s katerimi se sooča podjetje, in kako jih učinkovito obvladovati. Notranji revizor bi moral biti sposoben predvideti morebitne prihodnje skrbi in priložnosti, ki zagotavljajo zagotovila, nasvete in vpoglede.

Notranja revizija – upravljanje tveganj

Delo notranjega revizorja obsega več ravni. To vključuje oceno tona in kulture obvladovanja tveganj organizacije do ocenjevanja in poročanja o učinkovitosti izvajanja politik upravljanja. V bistvu torej vključuje vrednotenje kontrol in svetovanje direktorjem na vseh ravneh.

Notranja revizija – analiza operativnih postopkov

Notranji revizorji tesno sodelujejo z vodji, da pregledajo poslovanje in poročajo o svojih ugotovitvah. Imajo pregled operativnih postopkov vsakega oddelka v podjetju in lahko svetujejo, kako jih optimizirati.

Notranja revizija – zagotavljanje zagotovil

Notranji revizorji včasih sodelujejo z drugimi ponudniki zagotovil v podjetju, da zagotovijo optimizacijo vseh razpoložljivih virov zagotovil. To storijo tako, da se izognejo podvajanju in vrzeli pri zagotavljanju zagotovil. To pomaga tudi pri zagotavljanju, da ima revizijska komisija podjetja vsa zagotovila, ki jih potrebuje za pravilno delovanje podjetja.

Rate this post